Agrofotovoltaika: Inovativní řešení pro zemědělce a vinaře

Agrofotovoltaika, kombinace zemědělství a fotovoltaiky, představuje průlomový přístup, který nabízí zemědělcům a vinařům nové možnosti pro zvýšení efektivity využití půdy, produkci obnovitelné energie a zlepšení ekonomické stability. Tento článek se podrobněji zaměří na výhody a možnosti agrofotovoltaiky pro zemědělské a vinařské provozy.

Co je agrofotovoltaika?
Agrofotovoltaika (APV) je inovativní technologie, která umožňuje současně pěstovat plodiny a vyrábět elektrickou energii pomocí fotovoltaických panelů instalovaných nad zemědělskou půdou. Tímto způsobem lze efektivněji využít dostupný prostor a zvýšit produktivitu jak v oblasti zemědělství, tak v oblasti energetiky.

Výhody agrofotovoltaiky
Efektivní využití půdy
Agrofotovoltaické systémy umožňují kombinovat výrobu potravin a energie na stejném pozemku, což je zvláště výhodné v oblastech s omezenou dostupností zemědělské půdy.

Ochrana plodin

Fotovoltaické panely mohou poskytovat stín a ochranu před extrémními povětrnostními podmínkami, jako jsou silné deště, krupobití nebo nadměrné sluneční záření. To může vést ke zlepšení výnosů a kvality plodin.

Diverzifikace příjmů

Instalace fotovoltaických panelů na zemědělské půdě umožňuje farmářům generovat dodatečné příjmy z prodeje elektrické energie, čímž se snižuje ekonomické riziko spojené s výkyvy v zemědělské produkci.

Ekologické přínosy

Tyto systémy přispívají k ochraně životního prostředí snížením závislosti na fosilních palivech a podporou udržitelné produkce energie. To je důležité pro plnění cílů v oblasti snižování emisí skleníkových plynů.

Zlepšení mikroklimatu

Stín poskytovaný fotovoltaickými panely může vést k nižším teplotám a snížení potřeby zavlažování, což je výhodné zejména v suchých oblastech.

Legislativa
Současná legislativa v Česku bohužel instalaci agrofotovoltaických systémů zatím nebyla příliš nakloněná. Podle zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu nebylo možné užívat půdu k nezemědělským účelům, ani k výrobě elektřiny. Agrofotovoltaika podléhala stejnému schvalovacímu procesu jako jakákoli jiná FVE instalace.
V květnu 2024 poslaneckou sněmovnou prošel vládní návrh zákona, který mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. Níže je shrnutí nejnovějších informací k této novele:

Hlavní body novely:

  1. Zvýšení ochrany půdy: Novela usiluje o větší ochranu zemědělského půdního fondu (ZPF), včetně povinnosti všech osob dbát o ochranu zemědělské půdy a předcházet jejímu znehodnocování.
  2. Rozšíření zemědělského půdního fondu: Novela rozšiřuje definici ZPF, aby zahrnovala i skupiny dřevin, stromořadí a mokřady. Zároveň se zaměřuje na mimoprodukční funkci ZPF, což zahrnuje zlepšování stavu půdy a její udržitelné využívání.
  3. Eroze a její mapování: V zákoně je více zaměřeno na prevenci eroze půdy, včetně mapování erozních rizik a podpory realizace krajinných prvků jako jsou remízky, meze, tůňky a mokřady.
  4. Omezení vyjímání a ubývání zemědělské půdy: Novela zpřísňuje podmínky pro vyjímání půdy ze ZPF a omezuje výstavbu na nejúrodnější orné půdě.
  5. Agrovoltaika: Novela podporuje rozvoj agrovoltaiky na zemědělských pozemcích, zejména na chmelnicích, vinicích a ovocných sadech. Cílem je posílit potravinovou soběstačnost a energetickou nezávislost farem.

K realizaci agrovoltaických projektů bude nezbytný souhlas orgánu ochrany ZPF. Novela zákona zajišťuje, že agrovoltaické výrobny elektřiny nebudou moci být umístěny na nejcennější zemědělské půdě (I. a II. třídy ochrany). Dojde tak k výraznému snížení úbytku nejkvalitnější zemědělské půdy.

Možnosti využití agrofotovoltaiky v zemědělství a vinařství
Pole
Fotovoltaické panely mohou být instalovány nad poli a plantážemi tak, aby poskytovaly optimální množství stínu a zároveň umožňovaly dostatek slunečního světla pro rostliny. Tento přístup je vhodný pro širokou škálu plodin, včetně zeleniny, ovoce a obilovin.

Vinařství
Vinaři mohou využít agrofotovoltaiku k ochraně vinic před extrémními povětrnostními podmínkami a optimalizaci mikroklimatu pro růst hroznů. Panely mohou být instalovány tak, aby poskytovaly stín a zároveň umožňovaly dostatek slunečního světla pro fotosyntézu.

Skleníky
Agrofotovoltaické systémy mohou být integrovány do skleníků, kde panely nejenže vyrábějí elektrickou energii, ale také regulují množství slunečního světla pronikajícího do interiéru. To může vést k zvýšení energetické účinnosti skleníku a zlepšení růstových podmínek pro rostliny.

Výzvy a budoucí perspektivy
I když agrofotovoltaika nabízí mnoho výhod, existují i určité výzvy, které je třeba překonat. Patří mezi ně technické a ekonomické aspekty instalace a údržby systémů, optimalizace rozmístění panelů pro různé typy plodin a regionů, a také legislativní a regulační překážky.
Nicméně s pokračujícím vývojem technologie a rostoucím zájmem o udržitelná řešení má agrofotovoltaika potenciál stát se klíčovým nástrojem pro budoucí zemědělství a vinařství. Pro zemědělce a vinaře představuje příležitost k zvýšení produktivity, diverzifikaci příjmů a přispění k ochraně životního prostředí.

Publikováno: 7. 6. 2024

Tiskárenská 440, 672 01 Moravský Krumlov
Spisová značka: C 2499 vedená u KS v Brně
IČ: 41609697
č.b.ú.: 2802496289/2010